logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Fileren en ontbenen

Fileren en ontbenen   (laatste update 20-12-2016)

Als grondstof voor het fileren en ontbenen worden borstkappen of rompen (met dan wel zonder vleugels) of andere delen aangevoerd. Dat gebeurt vanuit kratten op pallets of door middel van een transportband direct vanaf een delenlijn.
De belangrijkste werkzaamheden daarbij zijn: aanvoertransport grondstoffen, opzetten van delen op fileer- en ontbeenlijnen, oogsten, sorteren, trimmen en verpakken.
 
Risico
Bij het fileren en ontbenen zijn er de volgende risico's:
•  Gebruik van snijgereedschap, o.a. bij trimwerkzaamheden.
  Gegrepen worden door draaiende machinedelen van bv. Ontbeenlijnen.
•  Lichamelijke belasting in de vorm van tillen, duwen en trekken ,langdurig staan en repeterende bewegingen .bv. tillen bij ledigen van kratten met grondstoffen, overbelasting van ledematen bij het opzetten van de grondstof op de fileer- en ontbeenlijn.
•  Het werken in geluid.
•  Blootstelling aan biologische agentia als gevolg onbeschermd huidcontact met vlees.
•  Blootstelling aan biologische agentia door onvoldoende persoonlijke hygiëne waardoor onbedoelde opname via de mond kan plaatsvinden.
Gezondheidsrisico's kunnen ook ontstaan als gevolg van werken onder ongunstige omstandigheden:
•  Lage temperatuur.
•  Tocht (verkeer ingestelde ventilatie).
 

Eisen
NB onderstaande 'wensen' op het gebied van geluid zijn bij een dagdosis van 85 dB(A) of hoger, verplichte ondedelen van de afweging welke maatregelen redelijkerwijs genomen moeten worden om de geluidsbelasting terug te dringen. Bij die afweging wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd. 
Bij aanvoertransport van grondstoffen m.b.v. elektrische palletwagens worden de richtlijnen Machineveiligheid en Hijs- en hefmiddelen toegepast.
Bij het aanvoertransport van de grondstoffen m.b.v. handgetrokken palletwagen wordt de richtlijn Duwen en trekken toegepast.
Bij gebruik van snijgereedschappen wordt er gewerkt volgens de richtlijn Messen.
Eisen bij het legen van kratten zijn:
•  Voorkom het tillen meer en vaker dan volgens de tilindex in de Werkcheck wordt aanbevolen
•  Voorkomen valgevaar om getroffen te worden door kratten; er zijn effectieve maatregelen getroffen tegen het omvallen van stapels volle kratten vanaf dolley's of pallets en/of gevaar van vallende kratten vanaf hoog gelegen transportbanen.
•  Hete sealelementen van inpakmachines zijn voor de handen geheel afgeschermd
•  De lichamelijke belasting bij de productie van kipfilet is zodanig beheerst, dat de werkzaamheden niet 'rood' scoren in de werkwijzer. Alle functies in de filet- en ontbeenafdeling zijn met behulp van de werkwijzer beoordeeld.
•  De veiligheidsmaatregelen tegen het gegrepen worden door draaiende machineonderdelen van fileer- en ontbeenlijnen zijn zo doelmatig, dat dit risico wordt uitgesloten. De maatregelen worden niet omzeild en regelmatig getoetst op deugdelijkheid. Zie ook machineveiligheid.
•  Medewerkers dragen doelmatige beschermende kleding en schoeisel passend bij de koude werkomstandigheden. Zie ook persoonlijke beschermingsmiddelen.
•  De werkgever verstrekt handschoenen om huidblootstelling aan biologische agentia te voorkomen.
•  De mouwen van de werkkleding dienen de armen geheel te bedekken.
•  De werkgever verstrekt aanvullende huidbeschermingsmiddelen om extreme verontreiniging van de werkkleding te voorkomen. Zie ook huidbescherming.
•  De werknemer is verplicht om de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Zie ook verplichtingen werknemers.
•  De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen.
•  Er is een adequaat persoonlijke hygiëne protocol opgesteld, die mede gericht is op de bescherming van de werknemer.
•  Voor eisen m.b.t. geluid wordt verwezen naar Geluid.
•  Voor eisen m.b.t. daglicht en verlichting wordt verwezen naar Daglicht en verlichting.
•  Voor eisen m.b.t. ventilatie en luchtverversing wordt verwezen naar Binnenluchtkwaliteit en ventilatie.
•  De werkgever treft maatregelen om blootstelling aan koude te voorkomen volgens de richtlijn Werken onder koude omstandigheden.
•  De werkgever stelt doelmatig beschermende kleding en schoeisel beschikbaar passend bij koude omstandigheden. Zie ook (isolatie)kleding.  
•    Plaats dempers op persluchtventielen, zo mogelijk gecombineerd in een verzameldemper (zie ook: Geluidsvermindering bij perslucht en Verzameldemper bij perslucht);
•    Probeer ter vermindering van het geluid de aanslagen in machines te dempen, bijvoorbeeld met hydraulische stootdempers, die niet worden stukgeslagen. (Wat bij rubber blokken meestal wél het geval is);
•    Scherm ter vermindering van de geluidsblootstelling het machinale deel zoveel mogelijk af van het (handmatig) opzetten en het (handmatig) snijden.

Wensen
•  Langdurig staand werken (meer dan 4 uur per dag of 1 uur achtereen op een plaats) of eenzijdige fysieke belasting wordt voorkomen.
•  Ongunstige tilsituaties vermijden (hoogte separator, hoogte transportbanen, tilgewicht, stapelhoogte van kratten en pallets).
•  Om lichamelijke overbelasting te voorkomen wordt er regelmatig gerouleerd over de verschillende functies in de filet- of ontbeenafdeling.  
•    Probeer parallel geplaatste lijnen voor wat betreft geluidsuitstraling naar elkaar af te schermen, bijvoorbeeld door middel van machinezijdig geluidsabsorberende schermen op lijnhoogte, reinigbaar, vrij van de vloer en opgebouwd uit scharnierende delen om reiniging aan beide zijden en ook reiniging van de fileerlijn mogelijk te maken;
•    Breng aan plafond en wanden van de ruimtes een geluidsabsorberend materiaal aan (zie ook Geluidsabsorberende muren, plafonds en baffles).

Zie ook
Binnenluchtkwaliteit en ventilatie
Daglicht en verlichting
Geluid
Werken onder koude omstandigheden
Werken onder warme omstandigheden