logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Toezicht op de werkplek

Toezicht op de werkplek

In de praktijk van het dagelijkse werk zal de direct leidinggevende toezicht moeten houden of de medewerkers inderdaad volgens de veiligheidsinstructies en aangeleerde methoden werken.

Risico
Gezondheidsschade en bedrijfsongevallen.

Eisen
Eisen i.v.m. toezicht op de werkplek zijn:
- De werkgever moet de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen van personen die met de uitvoering van het arbobeleid zijn belast;
- Bijzondere aandacht moet daarbij worden besteed aan de taken die een direct toezicht op de veiligheid en gezondheid van de werknemers omvatten;
- De leidinggevende dient erop toe te zien dat de werknemers de juiste werkprocedures hanteren en de door het bedrijf verstrekte PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) op een juiste wijze gebruiken. Zo nodig dient hij / zij corrigerende maatregelen te treffen;
- Jeugdige werknemers, onder de 18 jaar, mogen alleen werkzaamheden verrichten, als er extra toezicht op hen wordt gehouden.

Wensen
- Het streven is dat leidinggevenden zo veel mogelijk aanwezig zijn op de werkvloer. 
- Pas het toezicht op de werkplek consequent toe.
- Stel in samenspraak met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een werkbaar sanctiebeleid op, dat enkele stappen bevat die toegepast worden bij het (herhaaldelijk) niet nakomen van de arboregels
- Geef als leidinggevende en management het goede voorbeeld (voorbeeldgedrag).
- Geef door middel van pictogrammen aan welke PBM op de werkplek gedragen moet worden.